Cornelis van der Wal

Moanne: oktober 2018

  • Steven en it Offermês

    Wie op syk nei âlde eksimplaren fan Hjir, mar koe se net fine. Ik sil nei Tresoar ta moatte, dêr steane se kreas op in rychje… Wat ik al fûn wie in brief fan de okkerdeis ferstoarne Steven de Jong, út namme fan de Koperative Utjowerij. Ik hoopje dat jimme it goed lêze kinne… De…

  • Column Asing Walthaus: Wadvrouw

    Ja het staat er echt, op pagina 299. Anne Wadman wordt in Swallows and floating horses, een Engelstalig overzicht van Friese literatuur, voor een vrouw aangezien. ,,Her work attracted attention outside Friesland too’’, staat daar, gevolgd door een fragment uit De smearlappen in het Fries en in het Engels. Dichter Cornelis van der Wal zag…

  • Afûk-útjouwer mei graach oer Afûk-útjeften en Anne Wadman wie in frou

    It boek wurdt no tongersdei presintearre, mar it is al te besetten: ‘Swallows and Floating Horses’, de grutte ‘Anthology’ fan de Fryske Literatuer, mei Ingelske oersettingen. Ik hie it der al ris earder oer, fanwegen it feit dat myn namme ûnbrekt. Mar ik bin net de iennige… Ik sil net skriuwe oer de âlde Fryske…