Cornelis van der Wal

Moanne: septimber 2019

  • Utjouwer besprekt eigen útjefte, en is posityf

    En nee, it is diskear net Ernst Bruinsma, mar Friduwih Riemersma fan útjouwerij Grotesk (what’s in a name). Riemersma is tige te sprekken oer de by Fers2 yn 2015 úteinsette ferhalesyklus Ho Wu en Misty Mac fan Aggie van der Meer. Letter binne dizze ferhalen yn boekfoarm útjûn by Grotesk. Dat lêste neamt frou Riemersma…

  • Welcome to the Aliens

    Haw in lyts ynstrumintaal ferske makke. Made a little instrumental song: