Cornelis van der Wal

Moanne: novimber 2019

  • Job Degenaar strikes again!

    Niiskrekt nei de beneaming fan de Nije Dichter fan Fryslân west. It is dus Nyk de Vries wurden. Dat koe minder. It wie in moaie middei, mar ik hie al wat argewaasje fan it sjuerylid Job Degenaar en in ‘rapper’, dêr ik de namme fan kwyt bin. Poelsma of sa. De lêste stuts in ferhaal…

  • Job Degenaar wol in priis, mar wurdt diskriminearre

    In opfallend ynstjoerd stik fan Job Degenaar yn de Ljouwerter Krante fan 02-11-19. In sitaat: ‘De in 2018 ingestelde jaarlijkse Kultuerpriis van De Fryske Marren is uitsluitend bedoeld voor literair, muzikaal of toneelwerk in het Frysk.’ Degenaar fynt it brûken fan it Frysk ‘terug naar af’ gean. Dizze priis moat neffens Degenaar ek iepenstean foar…