Cornelis van der Wal

Moanne: novimber 2020

  • Ingelske oersetting ‘De geast en de beam’

    Trevor Scarse hat in oersetting makke fan it moannegedicht fan augustus by RIXT  ‘De geast en de beam’. The ghost and the tree An old house, a tree stands beside. Once he lived there in his dreams. Now, however, the north wind blows Lês fierder by RIXT