Cornelis van der Wal

Moanne: maaie 2022

  • Gemeente Waadhoeke ferhearlikt de Putin fan Saksen

    It is mar wer ris dúdlik wurden dat de minsken te dom binne om te learen. Ik wie frijwat ferbjustere doe’t ik juster op Martsje de Jong har Facebook de folgjende foto seach: Dit twittere ik hjiroer:   Provokaasje gemeente #Waadhoeke en dan benammen #Frjentsjer: de Putin fan Saksen wurdt ferhearlike op in boerd foar…

  • Fers 2: Nij jaske, gjin nije ynhâld

    Heden, nei in healjier wachtsjen is der wer wat nijs te sjen op de side fan Fers2. Lykwols, al liket it uterlik allegear wat oannimliker, it menu is noch hieltyd gaotysk en wat noch slimmer is: der binne hielendal gjin nije bydragen bykaam. Jo kinne tink wol stelle dat dizze uterlike fernijing ek allinnich mar…