Cornelis van der Wal

Moanne: desimber 2022

  • Jubileum fers2!

    It is hjoed 23 Desimber 2022. In jier lyn ferskynden de lêste publikaasjes op Fers2. Sûnt dy tiid swije Friduwih Riemersma en Abe de Vries. Op dat plak alteast. Abe ropt en raast as Putin-mantsje noch wolris op Facebook. En fan Friduwih hearre wy hielendal neat mear… It is in treurich jubileum! 🙂

  • Antysemitisme by It Nijs

    Op desimber 14, 2022 pleatste It Nijs dit plaatsje yn de taalrubryk: En op desimber 15, 2022 dit plaatsje:     Twa kear efterinoar in antysemityske tekst. Is dat tafal? Dit freget om in oanklacht.

  • Hiel aardich, dat OpenAI!

    Ik kaam op dizze side troch in berjocht op de Omrop. Dêr hawwe se it oer artikels dy’t generearre wurde kinne, ek yn it Frysk. Mar wat ek mooglik is: OpenAI kin ek dichtsje! Ik fierde de opdracht yn: ‘Skriuw in gedicht oer blommen’ Dit wie it resultaat: Blommen meitsje de wrâld sa kleurich, It…