Literêre ynsest yn Fryslân, diel safolle…

Ja jonges, it is wer safier! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, besprekt op Fers2 de dichter syn nijste bondel Blaumelly. En wat docht bliken? Riemersma is slim ûnder de yndruk fan de poëzij fan har freon: se kent him ‘in hieltyd mear gesachhawwende poëtyske stim’ ta. Earder fûn Friduwih de bondel Brek dyn klank ek al geweldich goed.

Wat sil ik der fierder fan sizze? Ik haw alles hjir al sein.

Beskamsum

 

Friduwih Riemersma

 

Abe de Vries

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *