Amateurisme by it ‘Wjerspegelje’ – projekt

Ernst Bruinsma giet mar troch mei it negearjen en tsjinwurkjen fan jo favorite dichter… It begjint hast pathologysk te wurden…En de webside fan it Wjerspegelje-projekt is in streekrjochte ramp… It is blykber te dreech om de nammen fan de dichters goed te staverjen… Wat in amateurisme! En wannear komt ris it besef dat ien man, Ernst Bruinsma dus, net safolle macht hawwe moat, wat Frysk-literêre saken oanbelanget…

https://www.friesland.nl/nl/uitgelicht/wjerspegelje

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *