Fers 2: Nij jaske, gjin nije ynhâld

Heden, nei in healjier wachtsjen is der wer wat nijs te sjen op de side fan Fers2. Lykwols, al liket it uterlik allegear wat oannimliker, it menu is noch hieltyd gaotysk en wat noch slimmer is: der binne hielendal gjin nije bydragen bykaam.

Jo kinne tink wol stelle dat dizze uterlike fernijing ek allinnich mar dat is: uterlik. Ynwindich hearsket in grutte leechte, it ‘tydskrift’ spinfuottet noch wat, foar’t it stjerre sil.

R.I.P.

 

 

En dan ek dit noch op guon plakken:

De side ferwiist net op in krekte wize troch

Firefox hat fêststeld dat de server de oanfraach foar dit adres trochferwiist op in manier dy’t nea einigje sil.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *