Gemeente Waadhoeke ferhearlikt de Putin fan Saksen

It is mar wer ris dúdlik wurden dat de minsken te dom binne om te learen. Ik wie frijwat ferbjustere doe’t ik juster op Martsje de Jong har Facebook de folgjende foto seach:

Dit twittere ik hjiroer:

 

Provokaasje gemeente #Waadhoeke en dan benammen #Frjentsjer: de Putin fan Saksen wurdt ferhearlike op in boerd foar de Martinitsjerke. Neat leard fan de diskusje om Fryslân 500 hinne blykber,

 

Wat wie dat ek wer, dat Fryslân 500? Sjoch ûnder oaren hjir mar efkes.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *