Hiel aardich, dat OpenAI!

Ik kaam op dizze side troch in berjocht op de Omrop. Dêr hawwe se it oer artikels dy’t generearre wurde kinne, ek yn it Frysk. Mar wat ek mooglik is: OpenAI kin ek dichtsje!

Ik fierde de opdracht yn: ‘Skriuw in gedicht oer blommen’

Dit wie it resultaat:

Blommen meitsje de wrâld sa kleurich,
It hert fersiert mei poëzij.
Hja glimje mei harren kleuren,
En bringe ús in glimk fan frede.

Hja fiere de takomst mei harren swiete geur,
Se binne sa prachtich en keunstich yn dy.
Ferspriedend harren blomke,
Hja binne ús lok en leafde.

 

Ik jou ta, net al te heechsteand, mar ek net striemin. Ik sil der noch fierder mei ekperimintearje…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *