Antysemitisme by It Nijs

Op desimber 14, 2022 pleatste It Nijs dit plaatsje yn de taalrubryk:

En op desimber 15, 2022 dit plaatsje:

 

 

Twa kear efterinoar in antysemityske tekst. Is dat tafal? Dit freget om in oanklacht.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *