Jubileum fers2!

It is hjoed 23 Desimber 2022. In jier lyn ferskynden de lêste publikaasjes op Fers2. Sûnt dy tiid swije Friduwih Riemersma en Abe de Vries. Op dat plak alteast. Abe ropt en raast as Putin-mantsje noch wolris op Facebook. En fan Friduwih hearre wy hielendal neat mear…

It is in treurich jubileum! 🙂

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *