Nije rigel yn it reade boekje

Jawis, dy Bio oer Majakovsky haw ik in pear dagen lyn al ynlevere. In prachtich boek, en op it lêst krige ik dochs wol wat te dwaan mei de dichter. Al in hiel skoft haw ik syn folsleine gedichten yn myn besit. Yn it Dútsk, fan dy reade boekjes. Krige hjoed ek de Ingelske oersetting binnen fan in lotgenoat fan Majakovsky, Sergej Esenin.

Fannacht mar wer fierder mei eigen nije poëzij, haw in aparte earste rigel skreaun, benijd hoe’t it fierder giet…

Fan moarn ôf in útstalling fan nij wurk fan Anne Feddema yn Galerie de Vries yn Ljouwert!

En hjirûnder sjogge jo it sitaat dat Ton van Dijk foaryn syn boek setten hat:

Ik yt aansens sop en pasta

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *