Foar de trouwe folgers

Jim hawwe it faaks al fernaam, dat myn foarige bloch der wat suterich útsjocht, en dat de links ferdwûn binne. Wannear’t jo lykwols yn myn nije, dit bloch dus, op de link ‘it âlde bloch’  klikke, dan binne de âlde links en de skiednis wer werom te finen. Stiet oan de rjochterkant. Met ekskús foar de betizing!

Nasy

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *