Kaspar Hauser Suite op Omrop Knilles

Live yn Tresoar op 11-09-2010. Anne Feddema en Martin Beekman. Op Guitaar. Nei oanlieding fan de Gysbert Japixpriis 2009.

Hjir klikke!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *