Provinsje twingt de Moanne en ensafh ta fúzje!

Al earder publisearre (earne) op myn âlde weblog, mar doe as grapke.

No is it bittere wierheid minsken! De Fryske oerheid wol sa min mooglik jild oan de Fryske literatuer ferskite. Alle jild giet nei it projekt om Kulturele Haadstêd te wurden, wylst elkenien dy’t in bytsje neitinke kin wit dat soks folslein ûnrealistysk is.

Jûn wer snert, mar dan ek pankoeken mei spek derby.

Comments 1