Literatuerbefoarderer fuort!

Trackbacks & Pingbacks 1

  1. From Wichtich Literêr Nijs at Cornelis van der Wal on 29 Sep 2010 at 10:58

    […] Oppewal is yndied opstapt as literatuerbefoarderer. Ik makke dêr in pear dagen lyn in grapke oer, mar it is dus wier. Ja, gniis der mar om, mar betiden bin ik helderwittend.  De boel wurdt […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *