Leech slûch pitsje

Ja, heechste tiid foar in regulier blochke. De kreativieit hat hjir efkes op in leech pitsje stien. Hiel yntinsyf wurke oan de bondel, en dan is er ynienen samar klear… Der binne oant no ta hiele positive reaksjes op kommen. No ris sjen wannear’t oft er ferskine sil. Stay tuned!

Dat Brún 1 bestiet út in steltsje Limburchske en Hollânske ûnderdrukkers: ik wist it al. No jo noch. Wurd ris wekker steltsje slûgen!

Ja, aanst wer bamy

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *