Wêr bliuwt it Skriuwersboun?

De Provinsje hat dit jier samar, midden yn it seizoen, sûnder oerlis, de subsydzjeregels foar Frysktalige boeken oanpast. In bytsje efterbaks, meie jo wol sizze.

Ik sitearje Abe de Vries:

,,De provinsje hat de subsydzjes no al koarte”, zegt Abe de Vries. Zo is voor de tweede helft van dit jaar een maximaal subsidiebedrag van tweeduizend euro per titel ingesteld. Daarbij worden e-books (digitale boeken) en luisterboeken voortaan uit dezelfde subsidiepot betaald, evenals boeken in het Bildts en Stellingwerfs. ,,Wylst de subsydzjepot net ferromme is. Der is no dus al minder romte foar printe Frysktalige boeken.”

Opfallend is it swijen fan it Skriuwersboun wat dizze kwealike saak oanbelanget. Wêr is it Boun wannear’t se nedich binne? Of haw ik wat mist?

En wêrom stiet dy Oesdrip net mear online?

No sille jo faaks sizze: ‘wurd dan lid fan it Boun, dan kinne jo meiprate’. Dat wol ik ek graach, mar dan moat earst in bepaald bestjoerslid opstappe. Ja, dy ja, mei har Mac yn It Hearrenfean.

Sil ris goed neitinke wat ik jûn ite wol.

Comments 6