Tekstferwurker

Heden, dochs hiel aardich, dizze tekstferwurker. Sil ris sjen oft de Fryske staveringshifker der ek yn wurket. Mar dat is eins ek net nedich. In âlderwetsk typmasinelûd sit derby. Sil ik him eins wol brûke? De tiid sil it leare.

Nee, se hawwe it noch net foarinoar by Mercurius, dy útstjoering online te setten. Ik haw alles wol op myn eigen PC stean, dat Tresoar meldt him/har mar, dan moatte wy mar efkes hantsjebakke!

Haw ôfpriisd bakje nasy fan de Hema iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *