Sinteklaas!

Ja, de goedhillich man kaam efkes by my del mei in tas fol mei âlde Fryske tydskriften!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *