Links út it Argyf

Is tenei rjochtsboppe op dit blog te finen. Dizze links komme dus fan archive.org. Der sitte in protte weblogs tusken dy’t ûnderwilens al troch de makkers fuorthelle binne (dat mienden se alteast…).

Klachten oer it al as net wurkjen fan links en al as net bewarre artikels: ik bin allinnich mar de boadskipper.

Fryske webloggers

Poëzij

Ferskaat

Fryske Skriuwers

Tydskriften

Utjouwers

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *