Oankundiging: Kristus Pavlov

Dat is de titel fan myn nije dichtbondel: Kristus Pavlov.

It kin noch misrinne, mar nei alle gedachten meikoarten yn de winkel. Dus.

Der binne al in pear gedichten publisearre, hjir en hjir bygelyks. De definitive ferzjes binne noch krekt in bytsje oars.

Waarmje jûn de borsjt op, dy’t ik juster makke. In goademiel, dat kin’k jo fertelle.

Comments 2