Frysk Literêr Nijs

Hafiz Achmed Boehazza, yn de Fryske literêre wrâld ek wol bekind as Ate Buwalda, is juster opppakt troch de plysje. Op Wâldnet stiet in ferslach fan syn oanhâlding. Sa liket in tragysk ein te kommen oan wat in grut ûnthjit neamd wurde mei.

Boehazza is bekind wurden om’t er as ien fan de earste asylsikers it Frysk brûkte foar syn poëzij. By útjouwerij Fryslân ferskynde ferline jier syn dichtbondel Holledoekje foar in Wâldpyk.

Sân

Ik bin net mear thús te bringen

Ik hingje yn de wolken

De Moanne wol my pakke

Mar ik bin fier

De ôfstân smyt gjin stien

De Dea ropt.

Ik kin him net ferstean.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *