Flst en de ûnmooglike leafde

Neffens Fryslân lêst syn Toppers is in date mei in persoan fan it selde geslacht wierskynlik ûnderdiel fan in ûnmooglike leafde. Lekker modern binne se dêre! Moatte wy it COC der net efkes op ôfstjoere? Wat soene de Hollânske Toppers Gordon en Joling hjir wol net fan fine?

PS:  ferjit net de kommintaren te lêzen!

(Efkes op it plaatsje klikke)

Comments 3