Berlyn

Jim wiene dochs net ungerêst? Ik wie, tegearre mei twa kollega’s, op besite by Anne Feddema yn Berlyn. It koe minder dêre. Foto…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *