Drok en loai

Bytsje drok hjoed en no wat loai… Dat ik ferwiis efkes nei in aardige diskusje dêr’t ik ek by belutsen bin! Hjirre, op de Contrabas.

Ha rjappels bakt & hin & raukost

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *