Foarpublikaasje Kristus Pavlov op Sirkwy

Earder hjir al te finen as foardracht, mar no ek as tekst. Op sirkwy.nl. Kont op in wolk. Klik hjirre.

Sil jûn hin mei krieltsjes en slaad ite. Nee, forearst gjin wyn mear by it iten. Wetter dus.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *