Folgje de diskusje!

Op It Nijs. DIt skreau ik nei oanlieding fan in opmerking fan Koos Tiemersma, foarsitter fan It Skriuwersboun.

“Eins wol wat apart hear, dy reaksje fan de hear Tiemersma. Hy wurket ommers sels mei oan it ferdwinen fan de Fryske taal mei’t er syn boeken net mear yn it Frysk, mar yn it Hollânsk skriuwt…”

Klik hjir foar it artikel op It Nijs.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *