Ut ‘De inket sil útrinne’, Steven H.P. de Jong

yn ingelân kin altyd alles
wêrom bart hjir noait wat
wêrom wurdt perfester buma noait
ris mei tony trapearre
of hindrik algra mei tiny mulder of
josse de haan mei piter van der mark
sa net dwaande
krije wy hjir noait in shakespeare

It sil foar de jongere lêzerkes faaks wat in dreech gedicht wêze. Ik bin al hast sa âld dat ik it gedicht begryp...

Comments 2