Woansdei Knilles-rûte…

No woansdei 11-05-2011, û.o. in reportaazje oer myn persoan op de K-rûte. Foar minsken sûnder telvyzje en oare Friezen om utens is it programma ek live fia de side fan de Omrop te folgjen: hjirre. Ik kin der sels net sa goed oer myn eigen kop te sjen en myn eigen lûd te beharkjen, mar foar oaren leit dat faaks oars.

Ik woe ek elkenien noch betankje dy’t yn Britswert oanwêzich wie en tank foar de kado’s benammen!

Klik hjirûnder foar in better byld.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *