Kristus P. yn byld…

Ja, ik kin it my foarstelle dat jo tinke: hâld no ris op mei dy Kristus Pavlov. Dat sil ek moai wis ris in kear barre. Mar no noch net!

Ibo-Jan Bosma hat in hiele moaie tekening makke nei oanlieding fan de titel fan myn nijste bondel.

‘Kristus Pavlov! Ik weet het niet meer. Ik heb Kristus Pavlov nog niet eens gelezen en raak nu al overstuur. Eerst maar even uittekenen…’

Lês hjir syn nijsgjirrich blochke!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *