It geheim fan de wite sokken oplost?

Hjoed krige ik in reaksje op in âld besprek fan de Moanne, fan de geheimsinnige ‘Mirjam’. It stiet hjirneist, mar ik set it hjir ek efkes del:

Wat kostet no mear tiid, it skriuwen fan dit stikje of it sykjen fan al die (masterlike) linken? :-)

No efkes oer de wite sokken. Dy steane foar in beskaat soart man, de wiskundelearaar, de boekhâlder, pake, ensfh. Begripe jo wêr’t ik hinne wol? At jo in bytsje serieus naam wurde wolle as fint -as echte keardel-, dan soe ik de wite sokken mar thús litte (en de sandalen dan fuort ek mar…).’

No sa, dan witte wy dat ek wer! Of tinke jo der oars oer?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *