Mail oan it Skriuwersboun + updeet

Understeande mail ferstjoerde ik juster oan it Skriuwersboun. Ik haw neffens my al fjouwer kear in fersyk dien om my de ledelist ta te stjoeren. Dêr haw ik, as nagelnij lid fan it Boun, rjocht op. Sjoch hjir mar, ûnderoan de side. Lykwols: ik krij hielendal gjin reaksje, lit stean stean dy ledelist. It wurdt tink tiid om mar wer op te sizzen. Mar dan wol ik al dy 25 Euro werom.

Jawis! Ik bin kritysk. Ik fyn it hiel nuver dat de foarsitter fan it Boum, de hear K. Tiemersma tenei wegeret om ek mar in wurd Frysk te skriuwen. Literêr Frysk, goed te begripen. Dat moat er fansels allegear sels witte, mar ien dy’t him sa denigrearjend oer de Fryske taal útlit, sit as foarsitter fan in organisaasje foar Frysktalige auteurs op it ferkearde plak. Boppedat begjint de man him autoritêr, nee, sis mar gerêst diktatoriaal te gedragen. Lês dêr de nijste Oesdrip mar op nei. Dat krije jo der fan. Fan Macht. En litte wy de kwestje Elske Schotanus en de Fedde Schurerpriis mar net wer oprakelje. Sykje mar yn de wolk, hjir rjochts.  It fertrek fan frou S. as bestjoerslid wie foar my oanlieding om wer lid te wurden.

De mail dus:

Bêst Boun,

graach soe ik witte wolle wêrom ik gjin reaksje krij op myn fersyk om de ledelist oan my ta te stjoeren.
Ik bin fan doel in stikje oer dizze nuvere praktiken te skriuwen, op myn weblog. Mar, út fatsoen, jou ik it bestjoer earst de kâns út te lizzen wat no krekt it probleem is.
Hawwe jim faaks muoite mei myn persoan? Wêrom bin ik dan talitten as manlik lid?

No, ik hear it wol.

Mei heechachting: Cornelis van der Wal

UPDEET: lês foaral ek de kommentaren by dit berjocht. Is tink wol wichtich wat de Gysbertjapicxpriis 2011 oanbelanget.

Comments 7