Mailwiksel mei It Skriuwersboun

Bêst Boun,

graach soe ik witte wolle wêrom ik gjin reaksje krij op myn fersyk om de ledelist oan my ta te stjoeren.
Ik bin fan doel in stikje oer dizze nuvere praktiken te skriuwen, op myn weblog. Mar, út fatsoen, jou ik it bestjoer earst de kâns út te lizzen wat no krekt it probleem is.
Hawwe jim faaks muoite mei myn persoan? Wêrom bin ik dan talitten as manlik lid?

No, ik hear it wol.

Mei heechachting: Cornelis van der Wal

Skriuwersboun bestjoers-sekretariaat aan mij
details weergeven 10:42 (1 uur geleden)
Ha goeie Cor,

Dyn fersyk rôp by it bestjoer de fraach op hoe om te gean mei de privacy fan de leden.

Wy hawwe dyn fersyk om it tastjoeren fan ‘e ledelist wiidweidich bepraat yn breder perspektyf. Wy hawwe besletten de ledelist ta te stjoeren mar net de (mail)adressen en tillefoannûmers yn ferbân mei de privacybeskerming fan de leden.

Utsoarte wurkje wy graach mei oan fersiken fan leden om har wurk, presentaasjes of soksawat bekend te meitsjen troch dit om te stjoeren.

Ik hoopje dyn fraach hjirmei beantwurde te hawwen.

Bêste groetnis,

Sjieuwe Borger
nt. skriuwer

p.s.: de ledelist komt der oan

Date: Thu, 30 Jun 2011 18:27:37 +0200
Subject: reaksje op website Skriuwersboun

Cornelis van der Wal aan Skriuwersboun
details weergeven 10:51 (1 uur geleden)

Goeie Sjieuwe,


Wat ik my no ôffreegje: dogge jim dit by alle fersiken om de ledelist ta te stjoeren? Of bin ik de iennige dêr’t sa’n ûnfolsleine ledelist oan tastjoerd wurdt? Binne jim bang dat ik misbrûk meitsje sil fan de ledelist? As dat lêste it gefal is, dan fersykje ik jim my daliks út te skriuwen as lid, en my de 25,- Euro kontribúsje werom te beteljen.

…, mar ik fyn it in skandalige gong fan saken.

fr gr cor

Bêste Sjieuwe,

ik wachtsje jim antwurd net iens mear ôf: ik fersykje jim my no daliks fan de ledelist te skrassen en my de kontribúsje fan 25,- Euro werom te beteljen. Jim hawwe de regels feroare, allinnich mar om’t jim benaud binne dat ik misbrûk meitsje sil fan de ynformaasje dy’t yn de ledelist stiet. De reden dat ik dy list graach hawwe woe, wie om evt. nije kontakten te lizzen. Mar jim geane der blykber fan út, dat ik minsken lêstich falle sil.
No, mei sa’n bestjoer wol ik neat te krijen hawwe. Dat: ik hoech dy oanpaste list ek net mear.

Ik set dizze konversaasje wierskynlik aansens ek online, om’t it in saaklik karakter hat, it is gjin persoanlike mail.

fr gr c.

Comments 4