Mislike subsydzjeferslaafden

Myn trouwe lêzerkes wisten it fansels al: nei twa jier poëzijbesprekker fan it Friesch Dagblad haw ik lêstlyn, fanwege oare drokte, besletten as resinsint te stopjen.

Lykwols, hie ik no noch besprekker west dan stapte ik no per direkt by it Deiblêd.  En dat fanwege in frijwat mislik, anty-keunstartikel fan de haadredakteur. Dy hat it ûnder oaren oer ‘subsidieverslaafden’. De hate dy’t út dit stik omheech walmet… Oan sa’n krante soe ik net langer ferbûn wêze wolle. Hjir stiet it. In soad wille dermei.

Haw patat iten en Schnitzel. Slaad derby.

Comments 4