Gedicht Knilles op muzyk setten

It muzikale duo Hoed en de Rand hat in nije cd útbrocht: Zwervers, Hoed en de Rand zingt gedichten. Op dizze cd stiet ek in nûmer dat basearre is op myn gedicht In moaie rigel. Hjir wurdt de Hollânske oersetting brûkt. Jo kinne al in lyts foarpriuwke hearre: hjirre.

Keapje dy cd!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *