#twicht

No, de #twicht wedstryd is wer úteinsetten. Mar ik haw der noch net ien makke…  It bliuwt oars in riedsel foar my dy spulrigels:

‘De twichten meie net earder earne oars publisearre wêze of yn eigen behear útjûn wêze, ek net digitaal. Ek meie se net earne oars publisearre wurde foardat de priisútrikking fan de wedstriid plakfûn hat.’

Hawwe dy lju no sels net yn ‘e gaten dat dit net hielendal kloppet? Mar ik haw it der al earder oer hân, it jout dochs neat, wat jo der ek fan sizze.

Haw in soarte fan auberginesop makke en opiten.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *