Opwaarme Draak

Goeie fraach: wêrom hâld ik eins net fan die Meistersinger von Nürnberg, wylst ik dochs in grut Wagner-leafhawwer bin? Fan syn muzyk, goed te begripen.

Hjoed haw ik it wer ris besocht, al kuierjend nei Drylts ta. En letter werom, want ik wenje net yn Drylts, dan krije jo dat. Nee, ek diskear al hiel rap ôfheakke en in oare opera opsetten.

It komt tink om’t it heroyske yn dizze opera ûntbrekt. Ek neat gjin mythyske saken hjirre. Koartsein: boring. Jou my Siegfried mar! En dy draak komt út Hollân.

Haw in soarte fan makaroany opwaarme

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=INFkpwRd59I[/youtube]

 

Comments 1