Brún Duo

No sa. Drok oan it wurk west foar ensafh. In nije Duo von Däniken montearre en publisearre en it twadde diel fan myn feuilleton Brún Bloed stiet der ek op. Allegear op www.ensafh.nl

Waarmje bakje iten op aansens. Lekket ite op it balkon. Wetter der by. Gjin wyn.

Moarn nei Castricum dus. Haw ik noch near earder west! It giet it rapste mei de bus, haw ik al sjoen. Allegear wolkom. Mar jo net. Ja jò al, war jó net. Dus.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *