Durk – The Movie

Hjoed de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis oan Durk van der Ploeg. Hjirûnder nochris myn spesjaal foar dizze gelegenheid makke ensafhilmke.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xrUGzoHoUvw[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *