Ferstikkende ynfloed

Der is wer reboelje om Teake Oppewal cs. hinne. Earder al hat de man him op skandalige wize útlitten oer Gysbert-winner Josse de Haan. Ik begryp wier net dat de man noch yn funksje is. Ik haw myn poarsje ek wol krigen. Jierrenlange tsjinwurking, misledigingen ensafh. Mar by Tresoar fine se dat allegear hiel normaal. De man mei gewoan syn gong gean. Ek de stuitsjende freontsjespolityk dy’t de man beoefenet – it falt blykber gjin minsk op. No, my wol. Hoe faak is no bygelyks Aapke de Vries al frege, it ôfrûne jier, om foar te dragen? It is hast net te tellen. Ja, ús Aapke slikket him stadich en genipich in wei omheech, sadat er aansens wer direkteur fan ien of oar wurde kin: en dan – komt de wraak.

Mar goed, Teake O. dus. It giet diskear oer Leafdedea, fan De Baron. Lês it sels mar wat De Haan en Mous skriuwe. It frijwat hystearysk werwurd fan frou Caers is eins net iens serieus te nimmen.

Myn fraach is: wannear stapt Oppewal ris op! De man hat in ferstikkende ynfloed op de hiele Fryske Literatuer. De man is net mear te hanthavenjen.

Jûn waarm iten.

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
josse de haan
josse de haan
10 years ago

Piter Boersma hat him de 2e druk stjoerd dy’t troch de KU utjûn is yn ’94. Ik haw mei him skille yn Parys dêr’t er wennet, mar hy hie der gjin miening oer.
Yndied, hy is in geweldige oersetter en blomlêzer, foaral ek fan surrealistyske en dada-poëzy. It is syn kar. As it boek utkomt – mar sa fier is it noch net – sil de krityk op it ferminken fan in Fryske klassiker skerp wêze. De fraach is oft Fryslân noch bydraacht oan dit bedroch, en oft de literatuerbefoarderer ut namme fan de Provinsje finansjele meiwurking jout.

josse de haan
josse de haan
10 years ago

De oersetting – sûnder it lêste haadstik, mei in feroare 4e haadstik, en mei de mytyske tekst oer de friezen – wurdt makke troch Jan H. Mysjkin. De besoargers fan de 3e Fryske edysje – ‘de goedgevormde wetenschappers’ (Caers) Oppewal en De Jong hawwe hjir it paad effene. It wurdt dus in skeinde Fryske klassiker dêr’t Tresoar yndirekt al literatuerbefoarderjend it fiat oan jûn hat. Der wurdt raar omsprongen mei us literêre juwielen.

sjieuwe borger
sjieuwe borger
10 years ago

dat skriuwen fan frou caers is fansels al ferhipte nijsgjirrich ast sjochst nei har hollânsk. wat is dat foar hollânsk, flaamsk is it net, it is oerset frânsk. no bin ik benijd nei de oersetting. soe dat wat roaie?

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x