Gysbert winner kin gjin Frysk skriuwe!

Neffens Abe wurdt it ‘taaiwaar’! Dat liket my net sa bêst ta minsken! Hjir stiet it stikje, fan de Nachtrider. De Gysbert winner sil it daliks wol ferbetterje yn ‘teiwaar’, mar foar de kolleksje fan Tresoar bewarje ik dit sûvenier:

 

Och ja, ik meitsje ek wolris in flaterke, en it is Snein, dat wy ferjouwe De Vries dizze taalsûnde!

Jûn wer sop opwaarmje!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *