Riedsels fan Lasker

By in pear minsken is it al bekend, mar foar de oaren is it noch in Geheim! Hoe sa, wat dan? Dat sis ik net, oars wie it gjin Geheim. Ik tink dat it freed wol yn ‘e krante komt. It hat mei skriuwen te krijen. Jo kinne der fan útgean dat alle opgarre tinzen en bylden meikoarten myn kop útkomme sille. Ja, riedsels, ik wit it… Noch efkes geduld.

Ik kocht yn Berlyn de samle fersen fan Else Lasker-Schüler en it boek taaste my op de weromreis aardich yn it moed. Fansels koe ik de gedichten al, mar in earder eksimplaar wie ik kwytrekke. Prachtich, leaf, nayf…

Ik waarmje beannesop op.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=a6C0J7CpClM[/youtube]

Comments 1