Exit arke

Bête minsken,

hjirby it spitige berjocht dat ik net mear yn de arke sit. It die bliken dat myn kat yn Snits hast neat mear ite woe, ûnwennigens tink, dat ik kin der no net by wei.
It wie in hiele moaie (koarte) wike.
En de kat knapt al aardich op.
Bêste groetnis: Cornelis.

Comments 3