Spannend! (02)

Abe de Vries rekket it twadde plak kwyt, nei in yntinsive aksje fan master Thys Wadman, dy’t syn learlingen in goed sifer jout at se op syn boek stimme! Elske Kampen bliuwt oan kop, en, hoewol ik der al twa kear op stimd ha, bliuwt Hidde Boersma op it lêste plak hingjen! Eeltsje Hettinga wol sahoesa syn rivaal Abe ynhelje. Sil it slagje?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *