Visual kibbeling

Al wer sa’n prachtige searje foto’s fan Visual Poet Knilles.

Rjappelguod mei woarteltsjes en kibbeling. Allegear fan de Aldi. Oangripende stillibbens.

En wat lêsfoer. Tips foar de jeugd, dy’t gjin literatuerles mear kriget op skoalle.

Comments 2