Krante yn it bakje

Prachtige opname’s makke hjoed tegearre mei Anne Feddema foar it Duo von Däniken. Jawis, A.F. is wer efkes werom yn it Heitelân.

Noch efkes geduld dwaan, bêste fans fan it Duo, de brot moat noch produsearre wurde, en dan wurdt it meikoarten fia de side fan ensafh online setten.

Jawis, alwer myn namme yn de krante. En de domme reaksjes dêre wiene te ferwachtsjen.

Ik sil my, as de tiid ryp is, op dit plak wer oer dit ûnderwerp uterje.

Ik waarmje aansens in bakje iten op.

Comments 1