Lekker koese Skriuwersboun!

Sa’t jim tink wol witte, haw ik in frijwat problematyske ferhâlding mei it Skriuwersboun. Dit Boun soe opkomme moatte foar Frysktalige skriuwers. Mar dat dogge se net. Lês myn kollum der mar ris op nei. Se witte dêr fan neat, en se dogge neat. No ja, wat boarterij yn de marzje.

Dat de Fryske literêre tydskriften driigje te ferdwinen is dêre noch net bekend.

Der sitte ek goeien yn it bestjoer, mar mei sa’n foarsitter wurdt it neat.

No sa. En mar lekker koese.

Ik waarmje jûn de brot fan juster op.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Elske Schotanus
Elske Schotanus
10 years ago

– It soe net (allinne) om taalbefoardering gean moatte, it is ek letterenbelied. – Wat let jim om in tal belutsenen om tafel te noegjen, de sitewaasje te bepraten en yn ’e mande mei elkoar aksje te ûndernimmen? It Boun, de Moanne, immen fan Tresoar. Dy ôfspraak kin by wize fan sprekken hjoed noch plend wurde. – It Boun hat gjin inkelde formele macht, men kin it oankaarte, mar it is de polityk dy’t beslist. – En dan kinne, los fan it Boun ek noch prikken yn it wurk set wurde. Hoe sit it mei de macht fan de pinne?… Read more »

Elske Schotanus
Elske Schotanus
10 years ago

Is dat net wat flau? Juny foarich jier wie al bekend dat Halbe Z de kraan tichtdraaie soe. Leden en oaren kinne toch ek kontakt opnimme mei it bestjoer fan it Boun om in punt ûnder de oandacht te bringen, de saak te bepraten en, al hat it Boun gjin inkelde formele macht, te besjen oft, as it fuortbestean fan Ensafh faai stiet, dêr wat op te op betinken is. Miskien hat it bestjoer ‘sliept’ (ik kin dat net beoardiele), mar bestjoere is a) minskewurk en b) it is gjin ienrjochtingsferkear. In bestjoer moat ek fuorre wurde troch har achterban.

edwin
edwin
10 years ago

Ho Koos, in reaksje ôfwachtsje fan Ensafh giet foarby oan wat ik dy maild haw: (…)”Mar net om it ien of oar; ik snap Cor wol dat hy wat nitelet want fan it Skriuwersboun hie ik persoanlik ek al wat mear TAM TAM ferwachte. Net fuortdaliks foar Ensafh, mar yn ’t algemien hie der neffens my yn dit ramt allang in stevich lûd fan it Boun komme moatten. En in flagge op in barrikade!”(…) It boun moat net op Ensafh wachtsje. It boun moat oant it wurk. Ensafh wachtet net op it Boun, dat hat al bliken dien, al wie… Read more »

ELske Schotanus
ELske Schotanus
10 years ago

Ik bin wol benijd oft de redaksje fan ensafh / it bestjoer fan Hispel in berop op it Boun dien ha.

Koos Tiemersma
Koos Tiemersma
10 years ago

Prachtich dat jim ús advys sels ris wat te dwaan oppikt hawwe. In soad súkses mar wer. Enne… skriuw mar in moai gedicht foar de kalinder!

Koos Tiemersma
Koos Tiemersma
10 years ago

Bêste Knilles,

It Boun hat op jim fraach om help in pear konkrete fragen by Ensafh dellein. Dat is al even lyn, wy wachtsje noch altyd fol spanning op in reaksje. Mar as it tefolle muoite is…

josse de haan
josse de haan
10 years ago

Do moatst us foarsitter net steure yn syn wurk dat er foar us docht yn de koperaasje KH2018 – hy hat my sein dat er syn ein nea slûpe lit.
Hy is fan itselde kaliber as us literare befoarderer. Se nimme ferantwurdlikheden, dêr soest tankber foar wêze kinne ynstee dat lekskoeien en lêbjen.